Archive for the ‘Politics’ Category


தூங்கும் புலியை பறை கொண்டெழுப்பினோம்
தூய தமிழரை தமிழ்கொண் டெழுப்பினோம்
தீங்குறு பகைவரை இவணின்று நீக்குவோம்
செந்தமிழ் உணர்ச்சி வேல்கொண்டு தாக்குவோம்

பண்டைப்பெரும் புகழ் உடையாமோ? இல்லையா?
பாருக்கு வீரத்தை சொன்னோமா இல்லையா!
எண்டிசை வாய்மையால் ஆண்டோமா இல்லையா?
எங்கட்கும் இங்குற்ற நரிகளால் தொல்லையா?
தமிழ் காப்போம் என்றோம், எழுந்தாரா இல்லையா?
தமிழ்க்குயிர் தரஇசைந் தாரா இல்லையா?
தமிழ்வாழ்ந் தால்தமிழர் வாழ்வார்கள் என்றோம்
தமிழர் மார்தட்டி வந்தாரா இல்லையா?

செந்தமிழ் நெஞ்சம் கொதித்ததா இல்லையா?
தில்லி நரிதான் நடுங்கிற்றா இல்லையா?
முந்தா நாள்விட்ட பிஞ்சுகள் தமிழை
முறிக்க எண்ணுதல் மடமையா, இல்லையா?
தமிழர் ஒற்றுமை நிறைந்ததா இல்லையா?
தக்கைகள் ஆட்சி சரிந்ததா இல்லையா?
தமக்குத் தமிழகம் அடிமையே என்னும்
சழக்கு மரவேர் அறுந்ததா இல்லையா?

………..

Advertisements

புரட்சியாளர்கள் புதைக்கப்படுவதில்லை ; விதைக்கப்படுகிறார்கள்..!

தன்கள் தாய் நிலங்களில் , எந்த மக்களுக்காக போரடினார்களோ அவர்கள் நெஞ்சில்; அவர்கள் விதையாய் விடுதலைப் பொறியாய் விதைந்து முளைக்கிறார்கள். உலக வரலாற்றிலேயே, ஒரு இனத்தின் ஒரு தேசத்தின் மக்களுக்கல்லாது , உலக மக்கள் அனைவராலும் புரட்சி நாயகனாய், வழிகாட்டும் தலைவனாய் ஏற்கப்படிருக்கும் ஒரே “மனிதர்“, எர்னஸ்டோ குவேரா..! (more…)


Scams are common nowadays.! In India, there is nothing shocking about it.

we are used to it. You open a newspaper today you can find a scam on coal industry and the prime accused of this scam is our Hounarable and respected Mr. Manmohan singh. The so called liberaliser and the proud economist of the independent India. And of course he is our Prime minister, if i am right. (??) (more…)


3 years over, after the bloody injustice happened to Eelam Tamils in the lands of Mullivaikkal. May 18 became the genocide day which will be remembered for next 1000 years by Tamil generations. No justice. No Progress. No reconciliation. No international intervention in to the Sri Lankan war genocide.

Millions of Tamils all around the world wakes up every day with an expectation to get justice for their suffering. But nothing fruitful came to the lands of Tamils. Opposite to that post war suffering are very cruel than the war period itself. International political situation has not changed a lot but The political situation of the Tamil Nadu changed a lot. Ruling party who directly supported the Final war of Sri Lanka, the DMK lost its power. Even then they claimed that they lose not because of Eelam but because Tamil people needed a change. (more…)


What would you do, if you see in front of your eyes 3000 innocent people of your country are killed through an act of terror. You shed tears. You feel anger. You want to respond back with a much bigger disaster in the lands of those terrorist. Well fine. What if you have killed millions of innocent people in the lands of those “ suspected terrorist” who were suspected to be involved in the such a cruel attack. Is that right according to you?

But i will remind you that those are suspected terrorist not a proven one.I am talking about the 9/11 attack in the US, which made the NATO forces to go on boots in the lands of Afghanistan to put an end to the Al Qaeda and its allies. And finally they have proven they are much more cruel than Al Qaeda. (more…)


It was a great time; reading with a focus of delivering something good to the students. As a professor specialized (??) in finance, it always gives immense pleasure in teaching students whatever I know. First day of the third semester, lot to be done but it should be exciting and interesting to the students when you speak about the subject. Mine is a finance subject, so it is obvious that I speak shares, GDP, etc. Not only about India but this time I wanted t talk about Nepal as well. Not only Indian economic figures but also about Nepalese figures too.Kathmandu is the Nepal capital. (more…)


Pick up a news paper we can find at least one or two murders in a single page. We are not bothered much about it, because we are used to it. But the recent silence on systematic and state sponsored genocide in various parts of the world, raises questions about civilization’s maturity of humans in our planet.

It happened in some parts of Latin America, and of course in Iraq, Afghanistan. Then very recently and close to our heart Eelam genocide, but the Mass murders and state sponsored terrorism became very usual and this new political ideology makes these a way of life. The very reason why the allied forces all over the world stood to fight against Hitler’s Nazi forces is not available today,because of  the so called international diplomatic relationships. Yes! for that unavoidable diplomatic ties between nations, we find the necessaryUN (united nations) as UNnecessary in very crucial times. (more…)