ரியாஸ் அகமத் – ஒருங்கிணைப்பாளர், சோனா தமிழ் இலக்கிய மன்றம்.

Posted: July 5, 2017 in Uncategorized

சோனா தமிழ் இலக்கிய மன்றம் – Sona Tamil Ilakkiya Mandram ‘Kalai Vizha – 2017’

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s