நிறம் மாறும் உரம் ..!

Posted: March 28, 2013 in Society
Tags: , , ,

பாலையாய் போனது மருதம்;
ஏழையாய் போனான் உழவன்;
வாழ்கை இழந்தோம் நாங்கள்;
வசதியாய் வாழ்கிறது ‘வேதியல் உரங்கள்’..!74097238

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s